ALGMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE DIENST VAN PELLETSTOCK

BELANGRIJKE KENNISGEVING : PelletStock is een dienst verleend door de BVBA Groupasol, met maatschappelijke zetel te Joba Straat 9 - 4053 Chaudfontaine, ingeschreven onder het nummer BE0545.943.021. De raadpleging van de website “ PelletStock.be” en het gebruik van de dienst voor het plaatsen van online bestellingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere contractuele voorwaarden.

 


Beschrijving en voorwaarden van de Dienst

PelletStock verleent een dienst ( onder de naam “Dienst”) die aan de consument (“Klant”) toelaat om online bestellingen te plaatsen voor pellets bij leveranciers die werden uitgekozen door PelletStock (“Leverancier”).

De Dienst is voorbehouden aan consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die een bestelling plaatsen voor hun privédoeleinden.

De dienst vermeldt, per geografische zone en per merk van pellets, het aanbod van de leveranciers die de beste prijs voorstellen tussen de deelnemende leveranciers van de actie.  

De Dienst is beperkt tot een bemiddelingsactiviteit. PelletStock is verantwoordelijk voor de selectie van de leveranciers, de weergave van de aanbiedingen op haar website en de communicatie van de gegevens met betrekking tot de bestelling tussen de Klant en de Leverancier die de Klant heeft gekozen.

De bestellingen worden dus rechtstreeks geplaatst door de Klant bij de Leverancier. PelletStock zal niet worden beschouwd als een verkoper en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelling.

PelletStock zal redelijke middelen in het werk stellen om de Dienst op een professionele en correcte manier aan de Klant te verlenen.

PelletStock kan de uitvoering van het geheel of een deel van de overeenkomst toevertrouwen aan onderaannemers die zij kiest en waarvoor zij verantwoordelijk is.

 

 

Auteursrecht en gebruiksvoorwaarden van de website

Deze website, met ingebrip van zijn structuur, zijn grafische weergave en de integraliteit van zijn inhoud, wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van PelletStock of haar licentieverleners. Elke reproductie of elk hergebruik van de elementen van deze website (daarin begrepen elke techniek die ertoe strekt om het geheel of een deel van de website in een andere website weer te geven zonder de weergave van de oorsprong van de informatie) wordt uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van PelletStock.

De logos, handelsnamen en handelsmerken gebruikt op deze website, met inbegrip van “Groupasol” en het logo van Groupasol, zijn de eigendom van hun respectieve rechthebbenden en mogen niet worden gebruikt zonder hun toestemming.

PelletStock stelt redelijke middelen in het werk om de toegankelijkheid en de veiligheid van de website, evenals de nauwkeurigheid en de actualiteit van de informatie verspreid via de website te verzekeren. De inhoud van de website kan op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. PelletStock garandeert niet dat de inhoud van de webite volledig foutloos is, noch dat de website ononderbroken en foutloos zal werken.

PelletStock oefent geen enkele controle uit over de inhoud van websites die zijn verbonden met deze website aan de hand van een hyperlink en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Elk gebruik van de informatie op deze website geschiedt uitsluitend voor eigen rekening van de gebruiker.

PelletStock wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af, en zal niet gehouden zijn tot enige vergoeding van welke aard dan ook, in geval van onbeschikbaarheid van deze website, fouten, onnauwkeurigheden, het gebruik dat wordt gemaakt van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, of enige andere reden in verband met deze websites. De aansprakelijkheid van PelletStock voor indirecte schade, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) winstderving, schade aan reputatie, gederfde besparing, verlies van goodwill of van gegevens, wordt in elk geval uitgesloten.

 

 

Plaatsing en uitvoering van de bestellingen

De Klant levert de informatie vereist voor de verwerking van zijn bestelling via een formulier dat daartoe ter beschikking wordt gesteld. Het betreft met name zijn contactgegevens, evenals bijkomende vereiste inlichtingen.

De Klant wordt verzocht om de ingegeven informatie, in het bijzonder de bestelde hoeveelheden, met zorg te controleren vooraleer zijn bestelling te bevestigen. De Klant is als enige aansprakelijk voor eventuele fouten in de informatie die hij heeft verstrekt. De bestelinformatie geregistreerd in de systemen van PelletStock zal gelden als bewijs in geval van betwisting, behoudens andersluidend bewijs.

De bestelling zal definitief zijn op het ogenblik van de bevestiging door de Klant. De Leverancier zal een bestelling enkel op basis van redelijke bezwaren mogen weigeren (uitputting van de voorraad, leveringsadres buiten de voorziene gebieden, enz.).

De levering zal plaatsvinden op het ogenblik overeengekomen met de Klant en, behoudens andersluidende overeenkomst met de Klant, uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen. Behoudens anderluidende overeenkomst met de Leverancier zijn de leveringstermijnen geschatte termijnen.

De levering is in beginsel gratis, behalve indien leveringskosten werden aangegeven tijdens de bestelling. De Leverancier mag evenwel redelijke meerkosten in rekening brengen aan de Klant, indien deze meerkosten rechtstreeks veroorzaakt werden door fouten of tekortkomingen van de Klant (b.v. een fout leveringsadres opgegeven door de Klant).

Elke bestelling die op deze site wordt geplaatst, geldt voor één enkel leveringsadres. Indien u verschillende palletten wenst te bestellen en ze wil laten leveren op verschillende dicht bij elkaar gelegen plaatsen, kan de leverancier u mogelijk extra kosten aanrekenen.

De leveringen worden verricht op vlakke en geasfalteerde ondergrond. Als de ondergrond niet vlak of verhard is (een hellende straat, grind, gras, tegels, enz…), is voor de levering een speciale uitrusting vereist en kunnen extra kosten worden aangerekend.
 
Wij vragen u die specifieke punten te bespreken met de leverancier op het ogenblik dat u met hem de leveringsdatum vastlegt. De betaling gebeurt meestal op voorhand per overschrijving of cash aan de bezorger van de paletten. 
 
 

Prijs en betalingen

Het gebruik van de Dienst van PelletStock op zich is gratis.

De prijzen van de aangeboden producten zijn aangegeven in euro, met inbegrip van alle belastingen.

De prijzen kunnen van tijd tot tijd schommelen ; de prijs van een specifieke bestelling is de prijs die is aangegeven op het ogenblik waarop de bestelling wordt bevestigd door de Klant. In geval van betwisting geldt de prijs geregistreerd in de systemen van PelletStock op het ogenblik van de registratie van de bestelling als bewijs, behoudens andersluidend bewijs.

Het ogenblik van betaling en de aanvaarde betalingsmiddelen worden aangegeven in het aanbod op de website. De betaling dient in elk geval uiterlijk op het ogenblik van de levering plaats te vinden.

 

Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om zijn aankoop zonder opgave van redenen te herroepen. Dit recht wordt toegekend door de Leverancier en moet rechtstreeks ten aanzien van de Leverancier worden ingeroepen, binnen een termijn van 14 dagen na levering.

Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend na de levering, dan dient de Klant de terugzendingskost te dragen. De Klant zal de producten zo snel mogelijk en in elk geval binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht terugzenden, behoudens andersluidende instructies vanwege de Leverancier.

Voor zover de Leverancier de producten effectief heeft ontvangen of een bewijs van verzending van de producten heeft gekregen vanwege de Klant, zal de Leverancier de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht de verkoopprijs terugbetalen (met uitsluiting van de kosten verbonden aan de terugzending).

De Klant is aansprakelijk voor elke waardevermindering van of beschadiging aan de producten, met inbegrip van het openen van de verpakking, die door hem werden veroorzaakt.

 

Conformiteit en garanties

Elk probleem met betrekking tot de uitvoering van een bestelling en met betrekking tot de conformiteit van de producten dient door de Klant gemeld te worden aan de Leverancier en valt uitsluitend onder de aansprakelijkheid van deze laatste. PelletStock is hiervoor onder geen omstandigheden aansprakelijk.

De Leverancier is ertoe gehouden om aan de Klant de garantie te verstrekken die wordt voorzien in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, indien de producten zijn behept met een gebrek dat zich voordoet binnen de 2 jaar na de levering ervan. De Leverancier zal aangeven of hij andere commerciële garanties aanbiedt aan de Klant.

 

 

Overmacht

Alle onvoorzienbare en redelijkerwijze onvermijdbare omstandigheden, van welke aard dan ook, die de uitvoering door een partij van haar verbintenissen verhinderen of vertragen, schorten deze verbintenissen op, of doven ze uit, van rechtswege en zondere enige schadevergoeding voor de andere partij. Dit zal o.a. het geval zijn in geval van pannes en technische problemen met betrekking tot het materiaal, de software en het internet, stormen, beslissingen van bevoegde overheden, sociale onrust, van militaire of burgerlijke aard, of enige tekortkoming van een leverancier van wezenlijke grondstoffen of een onderaannemer. De aansprakelijkheid van de Leverancier zal in deze gevallen op dezelfde wijze worden beperkt of uitgesloten.

 

Privacy en persoonsgegevens

PelletStock verwerkt de persoonsgegevens verstrekt door de Klant in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

PelletStock verwerkt de gegevens met betrekking tot de bestelling die haar worden overgemaakt door de Klant (klantgegevens, bestelde hoeveelheden, enz.). Deze gegevens moeten worden verstrekt door de Klant voor de behandeling en de uitvoering van de bestelling en kunnen  aan derden worden meegedeeld in dit kader (Leverancier, technische partners van PelletStock, enz.).

Deze gegevens worden eveneens verwerkt voor doeleinden van onderzoek en statistiek, teneinde de diensten van PelletStock te verbeteren.

Zij worden tenslotte verwerkt om de Klant in te lichten over de aanbiedingen, diensten, en promoties van PelletStock. De Klant kan op elk ogenblik, zonder enige motivering, vragen om in de toekomst niet langer gecontacteerd te worden.

De Klant (of de andere betrokkenen) beschikt over een recht op toegang tot en verbetering van zijn persoonsgegevens, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij PelletStock, mits voorlegging van een identiteitsbewijs.

PelletStock verzamelt en bewaart bepaalde anonieme gegevens met betrekking tot het bezoek van haar website, waaronder de domeinnaam en de host gebruikt voor de internettoegang, het IP-adres van de benutte computer, de datum en het uur van het bezoek, evenals de URL waarmee de bezoeker zich op de website heeft begeven. PelletStock gebruikt deze informatie om het bezoek van haar website te onderzoeken en te meten, evenals om de werking ervan te verbeteren. Deze informatie blijft anoniem en wordt na verloop van een bepaalde tijd vernietigd.

 

Duur

De aanwezige voorwaarden worden toegepast gedurende de volledige online periode van de diensten aangeboden door PelletStock.be

 

Bewijzen

De geinformatiseerde registers, behouden in de informatiesystemen van PelletStock.be en van zijn partners in rationele veiligheidsvoorwaarden, zullen als bewijs van communicatie gezien worden voor de bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 

Contact

De Klant kan PelletStock contacteren in verband met om het even welke vraag over deze algemene voorwaarden of voor elke uitoefening van rechten die erin zijn voorzien, aan de hand van volgende kanalen :

-         Per e-mail : info@pelletstock.be ;

-         Per telefoon : 04/287.31.41

 

Wijziging van de algemene voorwaarden

PelletStock kan deze algemene voorwaarden op elke ogenblik zonder kennisgeving wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen geplaatst na hun inwerkingtreding.

 

Toepasselijk recht – rechtsmacht

Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht. De bevoegde rechtbank zal worden aangeduid overeenkomst de bepalingen van gemeen recht.

Eerbiediging van het privéleven -

Privacy Policy Wetgevingscontext

Op 25 mei 2018, zal de AVGB (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking treden. De aan deze website gerelateerde verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de privé-levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens , gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals aan de koningsbesluiten die daarmee verband houden.

De wetteksten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (http://www.privacy.fgov.be).

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, verbindt Groupasol bvba zich ertoe :

 • de wet over de bescherming van de privélevenssfeer die in België van kracht is in acht te nemen en deze wettelijke vereisten na te leven ;
 • alle nodige beschikkingen te nemen om de persoonsgegevens van de verdragsluitende partijen van Groupasol bvba te verwerken en te beschermen; te allen tijde passende maatregelen toe te passen en te handhaven met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens ; om een register bij te houden met alle verwerkingsactiviteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd.

Persoonsgegevens

Elke natuurlijke of rechtspersoon, die zich als potentiële verdragsluitende partij inschrijft, tijdens het bezoeken van de website www.pelletstock.be communiceert via zijn/haar registratie zijn/haar persoonsgegevens aan Groupasol bvba.

De inschrijving veronderstelt zijn/haar uitdrukkelijke toelating om zijn/haar identificatiegegevens te laten verwerken in het gegevensbestand van Groupasol bvba.

Alleen de natuurlijke of rechtspersonen die over hun volledige rechtsbevoegdheid en handelingsbekwaamheid beschikken mogen zich inschrijven.

De inlichtingen en persoonsgegevens die kunnen worden ingewonnen wanneer u surft op de website Pelletstock of op de pagina's met beperkte toegang, zoals in de sectie “Klantenzone” of «leverancierszone», bij uw inschrijving voor onze nieuwsbrief of op de pagina's van onze sociale media zijn de volgende:

 • Het IP-adres van de computer die u toegang verleent tot onze website ;
 • Het geheel van de inlichtingen betreffende de pagina's die u hebt geraadpleegd op onze website en de laatste acties die u hebt ondernomen doorheen deze pagina's;
 • Uw gebruikersidentificatie wanneer u toetreedt tot onze websitezone met beperkte toegang ;
 • De gegevens van uw klanten- of leverancierszone: Namen-Voornamen – volledig adres – contactgegevens mail en/of telefoon – BTW-nummer
 • De historiek van uw inschrijvingen voor acties
 • De historiek van uw bestellingen
 • De historiek van uw kortingen
 • Elke andere inlichting die u ons willekeurig hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een klacht, van een inschrijving op onze website, van een registratie voor een wedstrijdformulier , van een inschrijving voor een nieuwsbrief
 • De inlichtingen en persoonsgegevens die u betreffen kunnen op verschillende wijzen worden verzameld of verwerkt :
 • Via “cookies” : 

U kunt op de hoogte worden gesteld van het verzenden van deze “cookie” en u ertegen verzetten door de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site /portal op passende wijze te configureren.

 • Via onze in te vullen formulieren om sommige op onze website aangeboden diensten te verkrijgen;
 • Via de in te vullen formulieren om deel te nemen aan wedstrijden
 • Via het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrie Bewaring, verwerking en finaliteit van de persoonsgegevens
 • De gegevens die u betreffen worden ingewonnen met het oog op het bieden van een efficiënte service.

 

Ze worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • efficiënt beheer van onze website en administratieve databank (bij voorbeeld : verbetering van de kwaliteit van de beschikbare inlichtingen, verbetering van de ergonomie, verbetering van het beheer, optimalisering van de navigatie, realisatie van statistieken, enz. );
 • als antwoord op de vragen van de gebruikers (realisatie van een bestelling, prijsaanvragen, levering, prijsopgaven,
 • beheer van leveranciersopdrachten,
 • historiek van de klanten- of partnerrekening, enz.) en de daarbij horende acties (levering, facturatie, klantendienst) inlichtingen aan de gebruikers over de stookoliemarkt,
 • aanverwante producten en diensten, agenda van onze activiteiten (voor gebruikers ingeschreven voor de nieuwsbrief of acties)

De persoonsgegevens die we verkrijgen binnen dit kader worden op veilige wijze bewaard in onze bestanden. Uw persoonsgegevens worden nooit vrijwillig overgedragen, verkocht, verhuurd of gecommuniceerd aan derden.

Wijziging, overdracht en wissen van persoonsgegevens

Overeenkomstig de geldende wetgeving beschikt u over een recht op toegang tot de informatie en persoonsgegevens die u aangaan, evenals een recht op verbetering, op wissen of overdracht van gegevens aan een derde, op uw verzoek.

Voor elke vraag i.v.m. de gegevensoverdraagbaarheid, de wijziging of het wissen ervan, nodigen we u uit om contact op te nemen met ons via mail (info@pelletstock.be) of per gewone post ( rue Joba 9 / 4053 Embourg).

Na controle van uw identiteit, zullen we zo snel mogelijk gevolg geven aan uw verzoek.

 

 

Abonneer U op onze nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van onze promoties, abonneer u op onze nieuwsbrief